Geplaatst op Geef een reactie

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ri Cosmetica

E-mailadres: info@ricosmetica.nl

KvK-nummer: 57098123

Btw-identificatienummer: NL1945 389 38B01

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Geplaatst op Geef een reactie

De Argireline controverse, is het nou gevaarlijk of niet. En werkt het?

Ik heb op rosacea-info.nl een aantal artikelen gepubliceerd over botox, en het feit dat botox een moeilijk te behandelen vorm van rosacea kan verminderen. Botox is natuurlijk vooral om rimpels te bestrijden. Dat het ook kan helpen bij rosacea is mooi meegenomen,

Nou ja, de symptomen dan. Botox doet dat, door de signalen die de zenuwen doorgeven te blokkeren. Daarom kan je de spieren minder bewegen. En worden rimpels minder. Het zet ook een rem op het overactieve reacties die het gezicht heeft op allerlei invloeden van binnen en buitenaf, waardoor de rosacea tijdelijk verminderd. Dat is in ieder geval de theorie en uit voor en na foto’s blijkt dat het ook werkt.

Dit is wel een hele simpele uitleg, maar in feite is dat de bottem line.

Ik vind botox nogal wat. Het lijkt me een hele stap om zoiets te laten doen. Daarom heb ik mijn oog laten vallen op argireline. Argireline is een cosmetica ingredient dat ook wel botox in een potje genoemd wordt. En dan is de drempel natuurlijk een stuk lager.

Even wat smeren en hup. Geen injecties en geen gedoe. Het is niet uitgeprobeerd bij rosacea voor zover ik weet, maar natuurlijk wel voor rimpels.

Interessant genoeg dus om uit te zoeken

Wat Argireline precies is

Wat het precies doet

Of het werkt en waartegen

Of het veilig is

Wat is Argireline.:

Het heet ook acetyl hexapeptide-8 of Acetyl Hexapeptide 3 en is een door de mens gemaakte peptide. Het is ontwikkeld in een laboratorium dus.

Het wordt gemaakt door Lipotec in Spanje

Wat het doet:

Het bedrijf dat het verkoopt heet Lipotec en zit in Spanje. Het is gewoon een verkorte streng van botulinetoxine , beter bekend als Botox . Bij lokale toepassing , onderdrukt het vermogen  om neurotransmitters ( chemische stoffen die de cellen in je lichaam te laten communiceren met elkaar ) in het  stukje huid vrij te geven, zodat spieren ontspannen blijven . Daarbij vermindert je kans op het ontwikkelen van rimpels en expressie lijnen . Daarom wordt Argireline toegevoegd aan  cosmetische producten die zijn ontworpen met de bedoeling  tekenen van veroudering te verminderen , waaronder huidcrèmes , lotions , anti – aging behandelingen , oog crèmes en concealers .

Is het veilig?

Als je dit zo leest, dan vraag je je misschien af het het wel een goed idee is om met neurotransmitters te gaan rotzooien, zeker als je dat thuis doet voor een half donkere spiegel. Vlak voordat je naar je werk moet.

Legitieme vraag dat,

ik vroeg het me ook af.

Wat ik daarover heb kunnen vinden:

In een onderzoek uit 2002 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18498523)

werd beschreven dat

 • het weinig kans op irritatie geeft
 • Het niet giftig is als je het binnen krijgt.
 • Dat het minder effectief is als botox maar wel werkt

In dit onderzoek (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497319)

Is vastgesteld dat het wel degelijk in de huid komt, maar dat het wel uitmaakt hoe de creme is samengesteld. Hoe meer water hoe beter. Teveel olie in de creme en het werkt minder goed.

Ander onderzoek toont aan dat het niet tot in de onderste huidlaag komt. Maar dat heeft klaarblijkelijk geen negatief gevolg op de effectiviteit.

Het is namelijk ook effectief bij

blepharospasme

. Een structureel trillend ooglid. Hierbij werd de Argiriline niet alleen gebruikt, maar in combinatie met botox. Door de topische toevoeging duurde het langer voordat de botox was uitgewerkt.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23607739) Het effect op rimpels is ook positief. In een chinees onderzoek werd vastgesteld dat rimpels na een week of 4-6 minder diep waren.

We kunnen dus vaststellen dat het werkt. Een creme zorgt er voor dat het diep genoeg in de huid komt om iets te kunnen doen.

Maar is het ook veilig?

Omdat het zo goed werkt en daarom waarschijnlijk langdurig gebruikt zal worden is het belangrijk om te weten of Argireline gevaarlijk is.

En daar lopen we tegen een probleem aan. We weten het niet. Er is maar 1 onderzoek gedaan naar de giftigheid van dit ingredient. ) En dat is niet genoeg om conclusies te kunnen trekken. Volgens Lipotec is het veilig (MSDS). Alle onderzoeken die zij hebben gedaan zijn bij max 10% geweest. Het is dus niet verstandig om meer dan 10% te gebruiken.

Op het internet gaan verhalen rond van mensen die het gebruikt hebben en waarbij de huid is gaan hangen (naar eigen zeggen). Wat een beetje vreemd is, omdat de sterkere variant Botox na de injecties op een gegeven moment volledig uitgewerkt is en daarna geen histologische veranderingen laten zien.

Neemt niet weg dat het niet echt een lekker idee is, dat op een dag je wakker kan worden met een afzakkende huid. Daarvoor smeer je natuurlijk niet. De kans is klein maar niet uitgesloten, simpelweg omdat langdurig gebruik niet onderzocht is.

Ik ben er voorzichtig mee en hou het eerst maar even bij mijn vitamine CE B5 en ferulazuur serum en filler.

Wil je het toch gebruiken zorg er dan in ieder geval voor dat je het alleen op de probleem gebieden smeert, en een creme gebruikt waar niet meer dan 10% argireline in zit, totdat iemand nou definitief heeft uitgezocht hoe het zit.

 

Geplaatst op 9 Reacties

skinceuticals ce ferulic versus RI cosmetica vitamine C-serum met vitamine E en ferulazuur

Ik krijg regelmatig de volgende vraag: Ik wil graag een vitamine C serum kopen. Wat is het verschil tussen jullie serum en het SkinCeuticals C E Ferulic serum?

Geplaatst op 1 Reactie

SLS / SLES vrije Anti Roos Shampoo

SLS Vrije Anti Roos Shampoo : Vraag en Antwoord

Regelmatig komen er vragen binnen met betrekking tot de anti roos shampoo, roos  en seborroisch eczeem.

 1. Wat is de beste anti roos shampoo

Er zijn ontzettend veel anti roos shampoos op de markt en hoe met je kiezen. Welke is het beste.?

Het antwoord is: dat hangt er vanaf. Ja, beetje flauw, maar ik leg het hieronder uit:

Wat is de oorzaak van je roos, heb je ook jeuk?

Jeuk en roos kunnen namelijk  verschillende oorzaken hebben. En dus zijn er ook verschillende behandelmethodes / shampoos met verschillende actieve ingredienten

1.a. Zijn alle antiroos shampoos hetzelfde. Nee!:

 

Actieve ingredienten die  in verschillende producten zitten en wat ze doen.

 

Zinkpyrithione:  Schimmeldodend, kan schilfers verminderen, kan de ontsteking te verlichten.

 

Teer: vertraagt proliferatie van huidcellen. Huidcellen vermenigvuldigen te snel zodat je uiteindelijk schilfers krijgt. Effectief als 0,5% actieve teer.

 

Salicylzuur: Anti-schilfer kan zijn anti-inflammatoir en anti-septisch. Effectief bij 1% tot 1,5% en meer. Kan irritatie geven bij een gevoelige huid . Dan is niet meer dan 0,5% aan te raden om irritatie te verminderen.

 

Selenium sulfide: Schimmeldodend, effectief bij 1%

 

Zwavel: Mild schimmeldodend en antiseptische, anti-inflammatoire eigenschappen. Effectief bij 2%

Ketoconazol: Antifungale werking. Effectief bij 1%, (2% is meer effectief.)

 

Tea tree olie: Anti-schimmel, anti-septisch  wanneer de concentratie voldoende is.

 

Rozemarijn olie, tijm olie, ceder olie: Anti-schimmel, anti-septisch, kan de genezing te bevorderen.

Hydrocortison: Ontsteking is een cruciaal onderdeel van de jeukende-schilferige hoofdhuid Hydrocortison vermindert de ontsteking en verlicht jeuk. Effectief bij 1%.

Dit is alleen op recept te krijgen, want hydrocortison kan bijwerkingen hebben.

Piroctone Olamine: Schimmeldodend, effectief bij 1%

shampooXL_1_thumb

 

 

 1. Gaat de RI anti roos shampoo voor mij ook werken?

.

Wanneer de oorzaak van roos en jeuk gelegen is in serborroisch eczeem dan is het antwoord hoogst waarschijnlijk ja. Ook als je zoals ik, geen succes hebt gehad met head&shoulders, Resdan, Elvive of Andrelon. Het gebrek aan een effectieve shampoo was de reden voor mij om de RI anti roos shampoo te ontwikkelen.

Ik heb inmiddels heel veel reacties gehad, zowel op de site als via de mail die varieren van lekker spul tot eindelijk na 30 merken heb ik het gevonden. De shampoo bevat piroctone olamine, rozemarijn en polyquaternium

 

Is de oorzaak voor roos/jeuk etc een andere, bijvoorbeeld psoriasis, dan kun je beter een shampoo gebruiken met teer, of salicylzuur. Of via de huisarts iets op recept vragen. Ik zie geen reden om aan te nemen dat de shampoo zou werken voor proriasis, omdat dit niet veroorzaakt wordt door de schimmel die de RI Shampoo bestrijdt.

 

 

 1. Wordt je haar er droog/pluizig van?

In principe niet. De shampoo is erg mild. Maar, sinds kort is er een bijpassende conditioner!

 1. Is de anti roos shampoo slecht (voor je haar)

De RI anti roos shampoo is in principe niet slecht voor je haar.

Piroctone olamine is veilig en effectiever vergeleken met zinkpyrithione.

De shampoo bevat geen parabenen

De shampoo bevat geen sulfaten

 1. Kost ie?

Een halve liter voor 12.95, maar er is natuurlijk meerstuks voordeel.

Geplaatst op Geef een reactie

Hyaluronzuur voor de huid

Hyaluronzuur, ook wel Hyaluronan en hyaluronaat genoemd.

Wat is het, wat heb je er aan en voor wie is het?

Hyaluronzuur : Wat is het?

Ten eerste, het woord zuur in hyaluronzuur leidt tot associaties waar je met een gevoelige huid niet aan wilt denken. Maar in dit geval is het is helemaal niet hard voor de huid. Het is een  een krachtig bevochtigingsmiddel (oftewel vochtbindend bestanddeel) dat de de huid er jong en gehydrateerd laat uitzien.

Hyaluronzuur is een natuurlijk voorkomend polysaccharide in het menselijk lichaam.  Het is in grote hoeveelheden te vinden in en tussen huidcellen. Het voorziet in stevigheid en soepelheid aan de huid. Het is ook aanwezig in de ogen en in de  ruimtes van de gewrichten, waar het fungeert als een smeermiddel en ‘schokdemper.. Helaas, je lichaam produceert minder en minder hyaluronzuur naarmate je ouder wordt, vooral na je 40ste.

 

Hyaluronzuur: Wat heb je er aan?

Hoewel hyaluronzuur een relatief groot molecuul is, kan het bij lokaal gebruik de hoornlaag van de huid doordringen.  Het verhoogt hydratatie,  verbetert de elasticiteit en beschermd ook vrije radicalen, dus het kan enig voordeel bieden bij de bescherming tegen UV-schade, dit betekent natuurlijk niet dat je geen zonnebrandmiddel meer hoeft te gebruiken.

Er zijn aanwijzingen dat hyaluronzuur in huidverzorgingsproducten huidirritatie van diverse oorzaken (zoals retinoïden, laserbehandelingen, chemische peelings etc) kan verminderen. Helaas zijn er maar weinig studies die hyaloronzuur hebben onderzocht op de anti-irriterende eigenschappen. Verder onderzoek is nodig voordat helemaal duidelijk is hoe en in welke concentraties hyaluronzuur in deze gevallen kan helpen.

Het belangrijkste kenmerk van hyaluronzuur is, dat het een vochtbinder is. Een droge huid is veel gevoeliger dan een huid die gehydrateerd is. Hyaluronzuur kan tot wel 1000x het eigen volume aan water aan zich binden.

 

Hyaluronzuur serum kopen, waar moet je op letten en voor wie is het?

 

Hyaluronzuur is een ingrediënt dat werkt over de hele linie. Elk huidtype, zelfs de vette huid kan  profiteren. Gebruik het op zichzelf als je een vette huid  hebt, of onder een crème als je een droge huid hebt. Het werkt goed met acne producten, anti-aging producten en zonnebrandmiddelen.

Er kan beter geen alcohol in het serum zitten, want alcohol droogt de huid uit. En daar zit je niet op te wachten. Verder is het verstandig om de ingrediënten lijst te controleren op mogelijke allergenen en stoffen waar je irritatie van krijgt.

Het hyaluronzuur serum bevat de volgende ingredienten:

fillerAqua [Water], Sodium hyaluronate, Chitosan PCA, Sodium carboxymethyl betaglucan, Aloe
barbadensis leaf juice powder, Maltodextrin, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol.

 

 

Geplaatst op 2 Reacties

Hoe gebruik ik de shampoo tegen een jeukende hoofdhuid het beste?

Naar aanleiding van een aantal vragen en opmerkingen even dit ongevraagde advies van mijn kant:

Hoe gebruik ik de shampoo tegen een jeukende hoofdhuid het beste?

Ri anti roos shampoo werkt het beste als je het gedurende tenminste een week dagelijks (!) gebruikt.

Van vaak je haar wassen kan je haar droog aanvoelen (en ook uitzien), gebruik dus eventueel een cremespoeling na het wassen.

Maak je haar goed droog. Gisten houden van vocht en het doel is om de gist die de jeuk veroorzaakt dusdanig te verminderen dat je geen jeuk meer hebt. Je kunt je haar in de morgen of in de avond wassen (beide hoeft uiteraard niet) als je maar zorgt dat je haar droog is voordat je naar bed gaat.

Een plakkerig nattig kussen slaapt niet lekker, maar ivm met bovenstaande doel om de gist te verminderen gaat het sneller als je met droog haar slaapt.

(Bovendien zit het anders voor geen meter de volgende dag, maar dat had je zelf ook al bedacht.)

Een hete fohn gebruiken droogt je huid uit, waardoor je weer meer talg gaat produceren. Gisten zijn daar gek op.

Als de jeuk weg is, kan je afwisselen met een andere ofwel “gewone “shampoo, een goedkope is prima.

Als de Ri shampoo het gewenste resultaat heeft, kun je het minder vaak gaan gebruiken.

Als je er te lang mee wacht, dan komt de jeuk terug. Maar dan kan je bovenstaande gewoon herhalen. Je komt er vanzelf achter hoe vaak je het moet gebruiken om onder de jeuk uit te komen.

Als ik zo vaak mijn haar was, wordt het dan uiteindelijk niet vettig?

Ja.

Dat is zo.

Maar het is een afweging. Ik heb liever schoon, jeukvrij haar, dan haar dat niet snel vettig wordt, maar waarbij ik mezelf kapot krab.

De kunst is om er achter te komen hoe lang je er mee weg komt om het niet te wassen.

Zelf kan ik maar 2 dagen zonder wassen voordat de korsten terugkomen (ze beginnen achter de oren)  en 3 dagen voordat de jeuk terug komt.

Zover laat ik het niet komen.

Zorg dus eerst dat de gist geen jeuk meer geeft en dat de korsten weg zijn,  ga daarna experimenteren met de juiste was-frequentie.

(Oke dat is geen woord waarschijnlijk, maar je snapt wat ik bedoel)

Ik heb de shampoo gebruikt en hij helpt niet

Antwoord: Dat kan niet, Heb je bovenstaande instructie gevolgd? (nee gekheid, alles kan)

Ik heb een theorie over seb. eczeem en ik denk dat je shampoos dat systematisch moet gaan afvinken. Trial and error.

Dit heeft voor mij het beste gewerkt. Het middel dat in de Ri shampoo zit, is effectief tegen vele soorten, mocht jou soort er kennelijk niet toe behoren, stuur even een mailtje. (maar de laatste opmerking hangt samen met mijn theorie, die uiteraard niet meer is dan een theorie en alleen gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring, van 15 jaar dat dan weer wel, maar ik dwaal af. )

Als je er dan nog niet af bent, is het verstandig om naar de huisarts te gaan voor “zwaarder geschut“. En lees in de tussentijd ook dit bericht even over een jeukende hoofdhuid, wellicht is seb. eczeem niet het probleem maar is er iets anders aan de hand. (Alles kan immers).

 

 

 

 

Geplaatst op 1 Reactie

Alles over een jeukende hoofdhuid, de oorzaken en wat je er aan kan doen

Alles over een jeukende hoofdhuid, de oorzaken en wat je er aan kan doen

Een jeukende hoofdhuid is erg vervelend. Wanneer je constant je huid open krabt omdat je zo’n jeuk hebt, dan is er misschien meer aan de hand dan alleen een droge huid.  De behandeling van de jeuk  hangt uiteraard af van de oorzaak. Een aantal veel voorkomende oorzaken zijn;

Schimmels en Gist:

Seborroisch eczeem (en roos:)

Seborroisch eczeem wordt veroorzaakt door een immuunreactie op een veelvoorkomende gist op de huid. Soms is er te veel van deze gist aanwezig op de huid.

Oplossing: Wassen met een medicinale shampoo werkt over het algemeen goed. Heb je al meerdere anti roos shampoos gebruikt en nog steeds jeuk?

Wellicht is het een goed idee om deze shampoo met piroctone olamine uit te proberen. De jeuk zou daarmee binnen een aantal wasbeurten weg moeten zijn. (Samples zijn ook verkrijgbaar)

Ringworm

Ringworm is een schimmel (geen worm) . Ringworm kan overal op het lichaam voor komen, dus ook op de hoofdhuid. Het kan haarverlies veroorzaken in (ronde kale plekken) en het kan enorm jeuken.

Ringworm is erg besmettelijk. Het is verstandig om hiermee naar een huisarts te gaan. Zorg in ieder geval wel dat je geen handdoeken en kussens etc met anderen deelt.

Hoofdluis

Bij hoofdluis denk je aan schoolgaande kinderen, maar eigenlijk kan iedereen last krijgen van hoofdluis. Hoofdluis kan je zien zitten. Overigens is het zo dat hoofdluis graag leeft op schoon haar, dus het is geen kwestie van slechte hygiene.

Oplossing: Er zijn speciale anti luis shampoos te koop. Deze werken over het algemeen goed tegen hoofdluis.

Psoriasis

Psoriasis wordt nog steeds slecht begrepen. Het kan jeuk op de hoofdhuid veroorzaken en dit is lastig te behandelen. Een shampoo met salicylzuur kan wellicht helpen.

Als het niet helpt is het verstandig om contact op te nemen met een dermatoloog.

Allergische reactie

Je kan overal allergisch voor zijn, maar haarverf is een belangrijke oorzaak van allergische reacties op de hoofdhuid. Over het algemeen gaat de allergische reactie weer over als hetgeen waar je allergisch voor bent niet meer wordt gebruikt. Als het vaker voorkomt is het verstandig om een allergie test te laten doen.

Zonnebrand

Ook je hoofdhuid kan verbranden in de zon. Wanneer dit zich begint te herstellen kan het gaan jeuken en schilferen.

Geplaatst op 6 Reacties

Piroctone Olamine, octopirox

Piroctone olamine

is een stof die effectief is tegen roos en gisten die symptomen geven bij seborroisch eczeem .  Piroctone olamine wordt soms op een etiket weergegeven als octopirox, dat is een merknaam.

De hoofdhuid verdedigt zich tegen micro-organismen en schimmel infecties. Dit verdedigingsmechanisme beschermt de hoofdhuid tegen allerlei invloeden waar het aan blootgesteld wordt. Soms is het afweersysteem  verzwakt en ontwikkeld zich een gist  infectie  genaamd Pityrosporum Ovale. Tegenwoordig is deze meer bekend onder de naam Malassezia. Deze schimmel infectie veroorzaakt behoorlijke cel vermenigvuldiging. De huid is niet langer in staat is om zichzelf te verdedigen, de schilfers ontstaan snel en beginnen te verzamelen op de hoofdhuid. Vermengd met talg veroorzaakt dit roos. Mensen met roos ervaren vaak een jeukende hoofdhuid. Het probleem lost zichzelf vaak niet op en moet blijvend behandeld worden.

Behalve dat piroctone olamine bestaande roos kan bestrijden, kan het ook de vorming van nieuwe roos voorkomen.

Piroctone olamine versus Zinc pyrithione

Zinc pyrithione is het meest gebruikte anti roos middel in commerciele shampoos. Echter, piroctone olamine is effectiever. Na 6 weken gaf  Zinc pyrithione een vermindering in roos van 68,6 % t.o.v. 81,7% voor octopirox.

Uit onderzoeken blijkt dat piroctone olamine niet toxisch is.

 Bij mij werken shampoos met piroctone olamine het beste, maar ze zijn lastig te vinden. Daarom heb ik een shampoo laten ontwikkelen die SLS/SLES vrij is, hypoallergeen parfum bevat en met piroctone olamine.

[wysija_form id=”3″]

Geplaatst op Geef een reactie

Wat je moet weten over zonnebrandcreme

Er is geen twijfel over: -UV-bescherming is absoluut noodzakelijk. UV-stralen zijn verantwoordelijk voor huidveroudering en zijn de belangrijkste oorzaak van huidkanker.  Er is veel verkeerde informatie in omloop over de verschillende  ingrediënten in zonnebrandcrème, over minerale vs. chemische zonnecreme-en wat een adequate bescherming vormt.  Is het mogelijk dat sommige chemicaliën die gebruikt worden om de huid te beschermen tegen beschadiging zelfs kunnen bijdragen aan andere huid problemen? Er zijn geluiden dat bepaalde chemische additieven in  zon verzorgingsproducten eigenlijk de ontwikkeling van kwaadaardige cellen bevorderen. Een zonnebrandcrème die ongezonde hoeveelheden  en combinaties van chemicaliën bevat, kan fundamenteel zijn functie van het beschermen van de huid niet goed uitvoeren. Wat zijn deze synthetische ingrediënten en waarom worden ze gebruikt? Wat zijn de alternatieven.

De zon en de huid

zon is niet alleen belangrijk voor de huid , maar ook voor het algemene welzijn van een persoon. Blootstelling aan zonlicht heeft een stimulerend effect en is goed voor de psyche. Zonlicht is ook een bron van vitamine D – D3 om precies te zijn. Vitamine D3 wordt geproduceerd in de huid na blootstelling aan UVB -stralen en beschermt het lichaam tegen microbiële indringers. Het regelt de concentratie van calcium en fosfaat in de bloedbaan gezond botweefsel te bevorderen . Het helpt ook bij de absorptie van andere vitaminen. Tien minuten in de zon elke dag is dus gewoon nuttig. Maar zon heeft ook een keerzijde, het veroorzaakt huidveroudering, zoals rimpels, bruine vlekken en een slappe huid om maar een paar te noemen. Bescherm dus je gezicht tegen de zon met fysieke ingrediënten zoals  zoals zink en titanium dioxide .

Chemicaliën  en zonnecrème

Tegenwoordig bevat  de overgrote meerderheid van SPF formules  een waslijst aan chemische stoffen. Enkele van de meest voorkomende chemische ingrediënten zijn Octinoxate, oxybenzone (een vorm van benzofenon) en avobenzone. Naast de toegenomen kans op kanker zijn deze  stoffen ook gekoppeld aan een disbalans in hormonen omdat ze oestrogeen achtige eigenschappen hebben .

Octinoxate ( of octylmethoxycinnamaat) -een oestrogene chemische stof die is gekoppeld aan hormonale onbalans

• Oxybenzone (een derivaat van benzofenon) In Europa moeten producten met 0,5% of meer van deze chemische stof een waarschuwings label hebben “Bevat oxybenzone.”

• Avobenzone- is een “vrije radicaal-generator” die UV-straling absorbeert en omzet in chemische energie, die doorgaans wordt vrijgegeven als vrije radicalen.

Fysische vs. chemische filters

Zonnebrandmiddelen zijn in grote lijnen ingedeeld in twee groepen:

chemische- en fysieke-blokkers. Chemisch absorberen UV-stralen, terwijl fysieke blokkers  UV reflecteren.  Er is al lange tijd veel discussie over chemische versus fysieke blokkers.  chemische-gebaseerde formules zijn meestal goedkoper en gemakkelijker te produceren, dat kan de reden zijn waarom  op grote schaal beschikbaar zijn voor de consument. Veel chemische filters bieden minder adequate UV bescherming op zichzelf en moeten daarom worden gecombineerd met andere chemicaliën. Wat nog belangrijker is, onderzoek heeft aangetoond dat veel van deze bestanddelen niet tegen UVA-stralen beschermen, terwijl UVa stralen veel dieper in de huid doordringen.

UVa kan  collageen  en elastine afbreken. SPF heeft  betrekking op UVB-bescherming.  Fysieke blokkers bleken effectiever te beschermen tegen zowel UVA en UVB. Titanium dioxide en zinkoxide zijn de twee meest gebruikte blockers. Deze natuurlijke bestanddelen beschermen tegen het volle UV-spectrum; Een van de grote problemen met natuurlijk voorkomende blockers is het kalkachtige cosmetisch uiterlijk en textuur . Zinkoxide is een anorganische verbinding en een essentieel mineraal voor het lichaam. Het speelt een belangrijke rol in celproductie, een gezonde huid en haar, versterkt het immuunsysteem en beschermt ook breed-spectrum, Zinkoxide wordt niet geabsorbeerd door de huid; in plaats daarvan zit het op het oppervlak van de huid, Het blokkeert  zowel UVA en UVB.  Titaandioxide wordt afgeleid uit titanium en heeft een sterk reflecterende krijtachtige eigenschap. Het is niet irriterend, non-allergeen en noncomedogeen, wat betekent dat het geen acne veroorzaakt . De fysieke blocker wordt vaak gebruikt in zonnecrèmes omdat het zowel UVA- als UVB-bescherming geeft.

Wat is de beste zonnebrandcreme

De beste  zonnebrandcreme  is één die gebruikt wordt : dit geldt vooral voor mannen. Hoewel ik zelf voor fysieke filters ben omdat ze minder risico met zich meedragen op irritatie , kan ik me voorstellen dat een krijtachtig wit uiterlijk ook niet gewenst is. Een fysieke creme voelt nou eenmaal een beetje anders.

De zonnebrandcreme die hier verkrijgbaar is, laat geen witte vlekken achter, mits het in beetjes wordt aangebracht. Beetje minerale make up er over heen en klaar. Als je een chemische zonnebrand creme verkiest, prima, maar gebruik die wel!

Geplaatst op Geef een reactie

Natriumlaurylsulfaat (SLS), natriumlaurethsulfaat (SLES) Gevaarlijk?

Natriumlaurylsulfaat (SLS), natriumlaurethsulfaat (SLES), en ammonium Lauryl sulfaat

Er is veel onduidelijk over SLS en SLES. Zijn er risico’s en wat doen deze stoffen eigenlijk?

Onderstaande is wat ik er over heb kunnen vinden.

Natriumlaurylsulfaat is een oppervlakte actieve stof, zeep en emulgator die in tal van cosmetische producten zit, maar ook in industriële reinigingsmiddelen. Het is aanwezig in bijna alle shampoos, hoofdhuid behandelingen, haarkleur en bleekmiddelen, tandpasta, body wash en reinigingsmiddelen enzovoort. Hoewel SLS afkomstig is uit  kokosnoten , is  de chemische stof alles behalve natuurlijk. Het werkelijke probleem met SLES / SLS is dat het fabricageproces (ethoxylering) resulteert in SLES / SLS verontreinigd wordt met 1,4- dioxan, een kankerverwekkende bijproduct.
SLS is het natriumzout van lauryl sulfaat, en is door het EWG Cosmetics database als “denatureringsmiddel, oppervlakte actieve reinigingsmiddel, emulgator en schuimmiddel,“ beoordeeld als ”gematigd risico.” Vergelijkbaar met natriumlaurylsulfaat (SLS) is natriumlaurethsulfaat (afkorting van natriumlaurylethersulfaat of SLES), eenwasmiddel met hogere schuimbaarheid. SLES wordt beschouwd als ets minder irriterend dan SLS. Ammoniumlaurylsulfaat (ALS) laat reinigingsmiddelen schuimen. ALS is vergelijkbaar met SLS, met gelijke risico. SLS gaat onder andere namen, waaronder:

Sodium dodecyl sulfate, Sulfuric acid, monododecyl ester, sodium salt, Sodium salt sulfuric acid, Monododecyl ester sodium salt sulfuric acid.

Volgens Skin Deep de Environmental Working Group: Cosmetic Safety Reviews, hebben onderzoeken naar SLS hebben aangetoond dat er een relatie is met
• Irritatie van de huid en ogen
• Orgaan toxiciteit
• Ontwikkelings- / reproductieve toxiciteit
• Neurotoxiciteit, hormoonontregeling, ecotoxicologie, en biochemische of cellulaire veranderingen
• Mogelijke mutaties en kanker

Aangezien de meeste van de onderzoeken worden uitgevoerd op SLS zelf- en niet op producten die het bevatten zegt EWG

“De werkelijke gezondheidsrisico’s zullen variëren op basis van de mate van blootstelling aan het ingrediënt en individuele gevoeligheid.”

Veel van de studies op proefdieren in combinatie met  SLS zijn recht door zee. Ze hebben de SLS rechtstreeks op de ogen van de dieren gedaan, of ze voeren het aan ze op in pure vorm. (zielig he) En dan denk ik dat hetzelfde effect bereikt zou kunnen worden wanneer je oregano olie in de ogen zou gieten. Irriteert ook.

Hiermee wordt het daadwerkelijk cosmetica gebruik natuurlijk niet weergegeven. Het is natuurlijk wel zo dat het goed mogelijk is  geleidelijke, cumulatieve effecten van langdurige, herhaalde blootstelling een zorg kunnen zijn.  En er is een ernstig gebrek aan lange termijn studies op ALLE  chemicaliën in deze producten-zodat we niet echt weten wat de gevolgen na lange tijd zijn.   het is het gecombineerde effect van duizenden  kleine chemische blootstellingen, dag in dag uit, dat is van belang is.

Het bewijs interpreteren is nog ingewikkelder wanneer onderzoeksresultaten worden overdreven en verkeerd geciteerd, en vervolgens verspreid worden op het internet alsof het feit is.

Ik heb besloten het risico niet te nemen. Het lijkt me nog de veiligste optie. Omdat ik medicinale shampoo nodigheb voor mijn seborroisch eczeem en de enige die werkt zowel sls als Sles bevat, zit in mijn versie geen sls/sles.